Proč se snižuje účinnost otopné soustavy [EN]

V průběhu času dochází v topení ke vzniku různých nečistot, kalů, pevných minerálních úsad a koroze. Rychlost a množství vzniku nečistot závisí na kvalitě přípravy systému na běžný provoz a kvalitě vody, kterou byl systém napuštěn. Zanášení potrubí a zejména otopných  ploch vodním kamenem, korozními produkty, různými minerálními solemi  apod.,  je definováno jako ukládání materiálu na ploše výměny tepla v průběhu provozu  topné soustavy.

Zanášení je velmi nežádoucí proces, neboť snižuje výrazně účinnost otopné soustavy, kromě vytváření nánosu na ploše výměny tepla při něm dochází také k poškozování materiálu, což může vést až k úplnému zničení zařízení. Vlivem tvorby nečistot dochází ke snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru. Vrstva nánosu se na teplosměnných plochách vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí, která snižuje prostup tepla. Vrstvu povlaku lze s určitou nadsázkou přirovnat k pěnové izolaci. Pokud se tedy vytvoří v topném systému nečistoty či koroze, teplota z vody se nepřenáší do prostoru a topení se stává neefektivním.

Důsledkem toho je, že uživatel se snaží více topit (spotřebovává více energie na ohřev), avšak teplo se  v dostatečné míře nepřenáší do prostoru a pouze se zvyšují náklady na vytápění. Jedná se o vážný problém, který má za následek růst provozních nákladů. Snížení průtoku pracovní látky, zvýšená spotřeba elektrické energie pro čerpací zařízení v důsledku vyšších tlakových ztrát, přidávání chemických aditiv do proudícího média, to vše vede ke zvyšování nákladů. Výše uvedené skutečnosti mají za následek nestabilitu soustavy, která je příčinou vysokých nákladů na vytápění a provoz soustavy.  Při dnešních reálných cenách tepla se tato situace stává pro odběratele nepřijatelnou z důvodů vysokého zatížení rodinného rozpočtu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že především prevence zanášení je velmi důležité pro ekonomický provoz. Všechny jevy doprovázející zanášení jsou negativní, a tudíž je snaha předejít tomuto problému . Vyčištění soustavy vhodnou metodou má velký význam na zanášení a celkový výkon soustavy . Nejefektivnější a rychlou metodou k odstranění pevných usazenin na vnitřním povrchu otopných systémů je dnes chemické čištění.  Cílem chemického čištění je snížení spotřeby energie na vytápění, snížení tepelných ztrát a zefektivnění provozu  otopné soustavy. Chemickým vyčištěním se zcela obnoví původní funkčnost technologického zařízení a zlepší se přestup tepla na otopná tělesa. Chemické čištění je účinnou cestou k úsporám tepla a snížení nákladů na vytápění budov.

Proč se věnuje údržbě otopné soustavy obecně malá pozornost

Příčin, proč uživatelé  věnují malou pozornost  otopné soustavě v domě je několik. Především se spoléhají na to, že dodavatel tepla se dostatečně stará o úpravu otopné vody a věří proto, že jejich otopná soustava je zcela funkční a efektivní. Další problémem je  společná vůle a  souhlas většiny  členů společenství  se dohodnout. A to je častý kámen úrazu. Další možnou příčinou je argumentace, že přeci radiátory topí /„nám to přece funguje“/ ,  tak proč by se měla soustava čistit. Uživatelé se  řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že jsou v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracují úsporně. A to se na první pohled hned nepozná. U vytápění jde kromě „topí/netopí“ taky o „plýtvá/neplýtvá“, takže abychom mohli tvrdit, že topení funguje, musí nejen topit, ale současně i neplýtvat. Návštěva servisního technika s komplexní kontrolou zdroje tepla i soustavy by měla mít stejnou důležitost,  jako například servisní prohlídka auta.

Závěrem
Spolehlivost a dlouhodobá životnost otopných soustav má široké souvislosti sahající od projektu, instalace, kvality používaných vod, zprovoznění, vlastního provozu končící údržbou. Nelze při řešení problémů tyto souvislosti opomenout.  Nejčastějšími závadami, které jsou známé z praxe jsou, že kotel se přehřívá, topná soustava je ucpaná a předčasně zkorodovaná, topná tělesa nehřejí stejnoměrně atd. Pro prevenci doporučujeme postupovat dle výše uvedených rad .


Proč se snižuje účinnost otopné soustavy [EN]
Novinky - výpis všech