Chemické čištění topení


Chemické čištění představuje nejdostupnější způsob pro získání optimálně fungující topné soustavy. Je tou nejvýhodnější možností pro čištění topení v panelákových bytech, bytových domech, komerčních objektech a objektech státní správy a samosprávy a díky komplexně řešenému systému společnosti Finex Technology® je chemické čištění šetrné k životnímu prostředí.


Chemické čištění je dnes nejefektivnější metodou pro pravidelné čištění zařízení od pevných usazenin. Náš systém chemického čištění pomáhá šetřit peníze, energii, zvyšuje tepelný výkon otopné soustavy a zcela obnovuje funkčnost technologického zařízení.

  • Chemické čištění pomáhá udržet zařízení pro vytápění v dokonalém stavu.
  • Chemické čištění předchází problémům způsobených špatnou kvalitou vody v otopném systému.
  • Chemické čištění zajišťuje odstranění vodních usazenin, korozních zplodin a jiných nečistot z teplosměnných ploch systémů jejich rozpuštěním a vypláchnutím z provozovaného zařízení.
  • Chemické čištění obnovuje funkčnost technologického zařízení, zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa.
  • Chemické čištění pravidelná údržba systémů a zařízení šetří náklady na provoz – výrazně šetří energii potřebnou k ohřevu otopných těles.

Při provozu teplovodních topných systémů dochází k postupnému vylučování minerálních a organických látek. V topných systémech tak nacházíme vodu silně znečištěnou kalem, vodním kamenem, produkty korozních procesů a někdy i nánosy tvořené koloniemi bakterií i řas. Na teplosměnných plochách se usazují minerály obsažené ve vstupní vodě a vytvářejí pevnou usazeninu – inkrust.


Tato skutečnost je příčinou zvýšení hydraulického odporu systému rozvodu, zvýšení tepelného odporu při prostupu tepla stěnami trubek, dochází také ke zvýšení spotřeby elektrické energie čerpadel a snížení dodávky tepla spotřebitelům. Inkrust působí jako izolant s malou tepelnou vodivostí. Způsobuje nedostatečný přenos tepla a tedy snížení vyzařování tepla z radiátorů.

Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody trubkovými systémy i tepelnými výměníky, má za následek nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi, snížení účinnosti těchto tepelných zařízení a výrazné tepelné ztráty. Nedostatečné množství protékající topné vody v důsledku zúžení potrubí vede k nutnosti zvýšit teplotu topné vody k dosažení tepelné pohody.

Každé zvýšení teploty topné vody představuje zvýšení tepelných ztrát v rozvodech. Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody, chladicích i topných systémech způsobují kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty, snižují funkční účinnost zařízení a při současných cenách energií i velké ztráty finanční.

Při použití metody chemického čištění lze bez demontáže odstranit podstatnou část usazenin z vodních, topných a technologických soustav, obnovit jejichprovozuschopnost a prodloužit životnost soustav.

Efektivita tohoto opatření spočívá ve funkčnosti otopné soustavy. To znamená, že otopná soustava dosáhne původní projektovaný výkon a je schopna tento tepelný výkon odevzdat vnitřnímu prostředí.

Proč si nechat vyčistit topení?

Největší položku v nákladech na provoz objektů tvoří náklady na vytápění. Abychom v této oblasti dosáhli úspory, je třeba zajistit hydraulické vyregulování otopných soustav.

Důsledná a komplexní přípravná fáze před realizací je základním předpokladem k dosažení energetických úspor.

Základní podmínkou k realizaci hydraulického vyregulování otopných soustav je chemické pročištění celého topného systému. Předejdeme tak znehodnocení následně nainstalovaných regulačních armatur. Potřebu tohoto opatření signalizují i snížené výkony topných těles a změny tlakových poměrů na vstupu a výstupu otopné soustavy.

Důležitým faktem je skutečnost, že tam, kde chceme ve staré otopné soustavě realizovat vyvážení otopné soustavy nebo montáž jakýchkoliv úsporných regulačních prvků, tak tam je doporučeno zrealizovat chemické pročištění soustavy před jejich montáží.

Chemické čištění topných soustav by mělo být součástí cyklické údržby.

Zanedbáním této údržby snižujeme životnost těchto často již zastaralých sekundárních rozvodů ústředního vytápění objektů. V důsledku toho budeme nuceni tyto rozvody nahradit novými. Při porovnání nákladů na výměnu rozvodů ÚT a nákladů na chemické pročištění systému, tyto představují necelých 10 % z nákladů potřebných na výměnu nových rozvodů
topení.